NACHKOMMENGRUPPEN

Nachkommen Gazdagpataki Azurro:


Anka Starodjurdjevacka

m: Enza Starodjurdjevacka


Irk v. Kuyumdjiev

m: Dunja v.d. Piste Trophe


Irka v. Kuyumdjiev

m: Dunja v.d. Piste Trophe


Nero Mak Partner

m: Meike v. Gibellinnenstadt


Zita Denino      Zipo Denino 

m: Katica Starodjurdjevacka


 

Cara v. Kuyumdjiev

m: Joge v. Trienzbachtal